Dom Pomocy Społecznej
w
Jarogniewicach

W trosce o dobro naszych mieszkańców, na czas zagrożenia koronawirusem covid-19, Dom zakazuje odwiedzin mieszkańców.  

. Serdecznie zapraszamy do odwiedzin naszego domu.  .  .

Zasady odpłatności

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania.

Średni miesięczny koszt pobytu mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach w 2024 r. wynosi 6 648,34 zł (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 23 lutego 2024 r., poz. 2143). Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt są:
 mieszkaniec Domu – nie więcej niż 70% swojego dochodu (emerytury, renty, zasiłku),
małżonek, zstępni (dziecko, dzieci, wnuki) przed wstępnymi (rodzice, dziadkowie) według umowy zawartej pomiędzy rodziną a ośrodkiem pomocy społecznej, ale tylko wtedy jeśli:
    – w przypadku osoby samotnie gospodarującej dochód jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium,
    – w przypadku osoby w rodzinie, jeśli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300%kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym, że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może przekroczyć 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie,
gmina z której osoba została skierowana – w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca i rodzinę.

Skip to content