Tel. (61) 28 27 011 lub (61) 28 27 027

Logo Dom Pomocy Społecznej w Jarogniewicach

W trosce o dobro naszych mieszkańców, na czas zagrożenia koronawirusem covid-19, Dom zakazuje odwiedzin mieszkańców!

Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowo-dostawczego typu KOMBI VAN

Dom Pomocy Społecznej w Jarogniewicach zaprasza do złożenia oferty na dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowo-dostawczego typu KOMBI VAN.
Przygotowaną ofertę należy przesłać pocztą lub złożyć osobiście w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach, ul. Poznańska 25, 64-020 Czempiń do 31.10.2017 r. do godz. 10:00 w zamkniętej kopercie opisanej „SAMOCHÓD”.
Złożona oferta musi zawierać: wypełniony i parafowany formularz umowy, wypełniony i podpisany formularz ofertowy oraz aktualny wydruk z CEIDG lub KRS.
Informujemy, że złożona oferta zostanie porównana z innymi ofertami, a Zamawiający zawrze umowę na dostawę z oferentem, który przedstawi najkorzystniejszą cenę. Termin dostawy samochodu upływa w dniu 20.12.2017 r.
Szczegółowy wykaz parametrów technicznych i wyposażenia został przedstawiony w „Formularzu ofertowym”.
Ze względu na wartość zamówienia nieprzekraczającą 30 000 euro nie mają zastosowania w niniejszym postępowaniu przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych – podstawa prawna art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2015 r. poz. 2164 ze zm.). Postępowanie prowadzone jest zgodnie z procedurą wewnętrzną Zamawiającego obowiązującą do kwoty poniżej progu 30 000 euro.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
1. Unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
2. Możliwości dokonania zmian warunków zawartych w zapytaniu przed terminem składania ofert.
Załączniki:

1. Formularz ofertowy.
2. Wzór umowy.


Dodano: 23.10.2017 / Autor: mj

 --> Standardowy wygląd
Pomniejsz czcionkę Powiększ czcionkę Zmiana kontrastu strony
BIP-Biuletyn Informacji Publicznej
Galeria

Fundusze Europejskie
Bezpieczny i aktywny senior

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
W JAROGNIEWICACH

ul. Poznańska 25
64 - 020 Czempiń

tel. (61) 28 27 011
tel. (61) 28 27 027
fax (61) 28 26 110

pomoc@dps.jarogniewice.plO nas

O Domu
Warunki bytowe
Filozofia Domu
Historia Domu
Kadra
Rada Mieszkańców

Procedura przyjęcia

Jak zamieszkać
Świadczenie pracy socjalnej
Zasady odpłatności

Usługi wspomagające

Terapia zajęciowa
Terapia z osobami dementywnymi
Rehabilitacja podstawowa
Rehabilitacja
Opieka psychologiczna
Pozostałe

2015 Wszystkie prawa zastrzeżone
Dom Pomocy Społecznej w Jarogniewicach

projekt i wdrożenie: amrstudio.pl